• زمان های قطعی آب

     

    زمان های قطعی آب در مناطق مختلف استان قم

     

    منطقه تاریخ قطع آب ساعت شروع ساعت پایان تاریخ پایان محله
               


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0