میز خدمت الکترونیک مشاهده و پرداخت قبض ثبت حادثه و پیگیری اعلام کارکرد کنتور اطلاعیه های قطع آب 

     

      6.0.22.0
      گروه دورانV6.0.22.0