اطلاعیه های قطع آب   https://crminfo.abfa-qom.ir:14015/event

  سامانه ثبت حادثه  https://crminfo.abfa-qom.ir:14015/

  سامانه پیگیری نتیجه حادثه  https://crminfo.abfa-qom.ir:14015/abfarequeststatus


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0