پرسش های متداول(FAQ)

صفحه ارسال پرسش

1- برای واحد شمار کردن انشعاب ساختمانهای مسکونی چه اقدامات و مدارکی مورد نیازمی باشد؟

 مشترک با در دست داشتن مدارک مورد نیاز هر درخواست (در بخش مراحل انجام خدمات ذکر شده است ) و آخرین قبض پرداخت شده در ساعات اداری به دفاتر پیشخوان منتخب سطح شهر مراجعه نموده و درخواست خود را می­دهد.

 2- جهت خرید انشعاب آب و فاضلاب چه اقدامات و مدارکی نیازمی باشد ؟

مشترک با در دست داشتن مدارک مورد نیاز هر درخواست (در بخش مراحل انجام خدمات ذکر شده است )  در ساعات اداری به دفاتر پیشخوان منتخب سطح شهر مراجعه نموده و درخواست خود را می­دهد.

 3- جهت خرید انشعاب آب و فاضلاب چه مبلغی با ید پرداخت گردد؟

به بخش امور مشترکین / هزینه خدمات مراجعه نمایید.

4- چه ساختمان هایی مشمول معافیت در هزینه واحد شمار می گردد؟

ملکهایی که قبل از سال 71 ساخت و ساز کرده و از آن زمان تا کنون هیچگونه اضافه بنا یا تغییر و تحولی انجام نداده اند .

 5- جهت واحد شمارکردن انشعاب آب چه مبلغی باید پرداخت شود؟

به بخش امور مشترکین / هزینه خدمات مراجعه نمایید.

6- جهت تغییر نام چه مراحل و مدارکی مورد نیاز است؟

 مشترک با در دست داشتن مدارک مورد نیاز هر درخواست (در بخش مراحل انجام خدمات ذکر شده است ) و آخرین قبض پرداخت شده در ساعات اداری به دفاتر پیشخوان منتخب سطح شهر مراجعه نموده و درخواست خود را می­دهد.

7- جهت استعلام محضر چه مراحل و مدارکی نیاز است؟

 مشترک با در دست داشتن مدارک مورد نیاز هر درخواست (در بخش مراحل انجام خدمات ذکر شده است ) و آخرین قبض پرداخت شده در ساعات اداری به دفاتر پیشخوان منتخب سطح شهر مراجعه نموده و درخواست خود را می­دهد.

8- جهت تغییر محل کنتور چه مراحل و مدارکی مورد نیاز است نیاز بود و چه مدت به طول می انجامد؟

 مشترک با در دست داشتن مدارک مورد نیاز هر درخواست (در بخش مراحل انجام خدمات ذکر شده است ) و آخرین قبض پرداخت شده در ساعات اداری به دفاتر پیشخوان منتخب سطح شهر مراجعه نموده و درخواست خود را می­دهد.

9- علت درج واژه بستانکار به جای مبلغ قابل پرداخت چه می باشد؟

در صورت اضافه پرداخت مشترک به هر دلیلی در صورت مشخص و اثبات شدن، بعد از وصول مطالبات شرکت در صورت باقی ماندن مبلغ واژه بستانکار در قبض درج می گردد.

10- منظور از درج آیتم تعداد خانوار در قبوض چه می باشد؟

خانوار به املاکی که یک واحده بوده و بیش از یک خانوار در آنجا سکونت دارند تعلق میگیرد.

- مبلغ عوارض در قبض بر چه اساس و منظوردریافت می گردد؟

طبق آیین نامه اجرایی شرکت 6 درصد از مبلغ آب بها تحت عنوان عوارض شهرداری دریافت می شود و به شهرداری تعلق دارد.

11- طریقه  محاسبه آب بها به چه شکل می باشد؟

به  امور مشترکین /محاسبه قبض آب بها مراجعه نمایید.

12- پرداخت اینترنتی قبوض و پیگیری آن در صورت بروز مشکل چگونه می باشد؟

با مراجعه به سایت شرکت و یا سایت بانکهای ارائه دهنده اینگونه خدمات پس از وارد نمودن شناسه قبض و شناسه پرداخت درج شده در قبض و وارد نمود شماره حساب و رمز ورود  مبادرت به پرداخت قبض مربوطه کرده و در صورت ایجاد هرگونه مشکل بعد از پرداخت ، از طریق کد رهگیری صادر شده بعد از پرداخت ، قابل پیگیری می باشد.

13- پرداخت قبوض به وسیله تلفن بانک و عابر بانک به چه شکل بوده و درصورت بروز مشکل بعد از پرداخت چه باید کرد؟

ضمن ورود به سیستم پراختی مربوطه شناسه قبض و شناسه پرداخت موجود در قبض را وارد کرده و با وارد کردن شماره حساب و رمز عبور اقدام به پرداخت قبض می نماییم.

در صورت ایجاد هرگونه مشکل بعد از پرداخت ضمن دریافت صورت حساب از بانک مربوطه و ارائه به شرکت قابل اصلاح و پیگیری می باشد.

 14- عمق شبکه فاضلاب تا سطح زمین تا چه حدی بوده و چگونه تعیین می گردد؟

عمق شبکه فاضلاب به عوامل مختلف از قبیل شیب محل و شبکه و عمق لوله های اصلی محل مذکور بستگی داشته که حداقل عمق در لوله گذاری های جدید 8/2 متر از سطح آسفالت کوچه(سطح آب رو) می باشد که به منظور نصب ،خروجی منازل نباید بیش از 2/2 متر باشد که با رعایت اصول شهر سازی این عمق امکان پذیر  می باشد .

لازم به ذکر است در شبکه های قدیم این عمق تا 2 متر نیز  کاهش پیدا می کند.