پروژه " ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر قم – وامی " بهره مند از تسهیلات بانک توسعه (IDB)

  مشخصات طرح :  با توجه به دفع و رهاسازی غیر اصولی بخشی از فاضلاب منطقه نیروگاه در معابر و ایجاد بستر رشد و گسترش میکروبها و بیماریها و همچنین وجود تهدیدات زیست محیطی، منطقه مذکور جهت دریافت تسهیلات بانک توسعه اسلامی معرفی گردیده است. کل اعتبار دریافتی 70.4 میلیون یورو است که با احتساب ضرایب تعدیل سالیانه و مسایل پیش بینی نشده در مسیر اجرای پروژه ها، تا پایان برنامه چهار ساله کل این مبلغ هزینه می گردد (معادل ریالی قیمت روز مبلغ فوق، بالغ بر 3000 میلیارد ريال است).

الف) شبكه فاضلاب : اطلاعات مربوط به این حوزه در جدول ذیل ارائه شده است.

نام حوزه

جمعيت در مرحله نهايي (سال1415)

مساحت حوزه (هكتار)

قسمت اول  (Lot1)

جمع قسمت اول (چهار زون)

52000

126/17

قسمت دوم(Lot2)

جمع قسمت دوم(سه زون)

85400

250/95

جمع كل (هفت زون)

137400

377/12

مشخصات پروژه ها: جهت دريافت وام از بانك توسعه اسلامي يك دوره چهار ساله در نظر گرفته شده است كه مجموعه پروژه هاي معرفي شده در پكيج بايد در طول اين دوره به اتمام برسد.

 

نام پروژه

مشخصات پروژه

طراحي، ساخت و بهره برداري مدول دوم تصفيه خانه فاضلاب(*)

احداث يك مدول تصفيه خانه به ظرفيت 250000 نفر و احداث تاسيسات لجن براي دو مدول 250000 نفري

احداث خط انتقال

طول: 6 كيلومتر

قطر: 2000 ميليمتر

جنس: GRP

احداث خط اصلي منطقه شمالي

طول: 6/12 كيلومتر

اقطار: 500، 600، 1000و1200 ميليمتر

جنس: پلی اتیلن و GRP

احداث شبكه جمع آوري فاضلاب در مناطق2،3و6 شهری

طول: 200 كيلومتر

اقطار: 200 تا 600 ميليمتر

انشعاب: 36000 فقره

جنس: پلی اتیلن

(*) مطالعات مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر قم نیز در سال 1387 توسط شرکت آب و فاضلاب استان قم به مهندسین مشاور واگذار گردید. احداث این مدول نیز در کنار مدول اول پیش بینی شده است و ظرفیت بخش تصفیه فاضلاب این مدول نیز 000، 250 نفر بوده و به لحاظ ضرورت مدیریت و تصفیه لجن مدول اول، ظرفیت بخش تصفیه لجن این مدول بین 500000 تا 570000 نفر می باشد. روش تصفیه فاضلاب در این تصفیه خانه، تصفیه بیولوژیکی به روش لـجن فـعال مـتعارف مـی باشد. در ضمن بخش های ضروری جهت محدود نمودن مشکلات بهره برداری همانند پیش بینی واحد سلکتور پیش از راکتور هوادهی و سایر واحدهای مورد نیاز دیگر توسط مهندسین مشاور انجام شده است.

نتايج اجراي طرح :

  • پس از اجراي اين پروژه توسط وام بانك توسعه اسلامي بسياري از مشكلات زيست محيطي شهر قم كه در مناطق معرفي شده در پكيج مي باشد برطرف خواهد شد. همچنين جمعيت بيشتري از شهر به جاي استفاده از چاههاي جذبي از شبكه فاضلاب استفاده خواهند نمود.
  • با احداث خطوط انتقال کلیه مناطق خارج از اين پكيج نيز در صورت احداث شبكه فرعي خيلي سريع مي توانند فاضلاب خود را به تصفيه خانه منتقل كنند.
  • با توجه به در حال بهره برداري بودن  مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهر قم با اجراي اين پروژه مشكل دفع لجن اين مدول حل خواهد شد و فاضلاب بيشتري مورد تصفيه قرار خواهد گرفت.

(*) لازم به ذکر است، در حال حاضر دو تصفیه خانه فاضلاب (فوری اضطراری و مدول اوّل تصفیه خانه جامع) در مدار بهره برداری است، و در واقع با اجرای مدول دوم تصفیه خانه جامع، تعداد تصفیه خانه های فاضلاب به سه باب می رسد.

 (#) لازم به ذکر است مبلغ 60 میلیارد ريال از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به منظور برقراری سریع انشعابات فاضلاب منطقه نیروگاه و کاهش هزینه های انشعاب مردم محروم این منطقه اختصاص یافته است.