شماره تلفن،پیامک و فکس

 

شماره پیامک های شرکت:

نام واحد شماره پیامک
ارتباط مستقیم با مدیرعامل 3000122955
واحد ارتباطات مردمی آبفا 300012299122
روابط عمومی آبفا 30001229
خدمات مشترکین آبفا 3000122990
حراست آبفا 3000122944
ارسال شماره کنتور درب بسته ها 3000122922
نظارت حراست آبفای کشور 3000290100
نظارت حراست مرکزی وزارت نیرو 30002013

شماره فکس شرکت(دبیرخانه): 32851952-025

شماره تماس های شرکت:

سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس

مدیر عامل

علی جان صادق پور

025-32851937-8

معاون برنامه ریزی

محمود سربندی فراهانی

025-32851945

معاون مالی و پشتیبانی

مهدی صفری

025-32851949

معاون بهره برداری

مجتبی وزین افضل

025-32851955

معاون مهندسی و توسعه

مهدی نظرزاده

025-32851947

معاون درآمد و امور مشترکین

جواد پیرحاجاتی

025-32851093

روابط عمومی محمد کربلایی 025-32854471
دبیرخانه مهدی ملکوتی 025-32851445

مدیر امور مشترکین منطقه یک(اداره مصلی)

محمد مهدی علیزاده

025-32613992

025-32613942,3

مدیر امور مشترکین منطقه دو (اداره میدان مطهری)

علی معینی نسب

025-36604646

مدیر امور مشترکین منطقه سه (اداره پردیسان) مهدی غلامی 025-32800065

حوادث

  122

رئیس اداره آب و فاضلاب جعفریه

داود عبدلی

025-362230040

رئیس اداره آب و فاضلاب اداره قنوات

محسن بقایی 025-33221890
رئیس اداره آب و فاضلاب اداره کهک محسن بقایی 025-34224601

رئیس اداره آب و فاضلاب اداره دستجرد 

سید محمد خباز نظام دوست 025-352242120
رئیس اداره آب و فاضلاب اداره سلفچگان سید محمد خباز نظام دوست 025-33663410

تلفنخانه ستاد مرکزی شرکت آب و فاضلاب استان قم

-

025-32851930-2

025-32851934

025-32851936

مدیر وب سایت لیلا قنبری 025-32851957
پشتیبانی خدمات الکترونیکی مشترکین فریبا روزبه 025-32851930-425
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور - 021-89600000
وزارت نیرو - 021-81606000

 

URL: https://www.abfa-qom.ir/co/phones