معرفی کمیته پیشنهادات- صفحه1

پیشگفتار :

یكی از سیستمهای اصلی ارتقاء بهره وری كه به جرأت می توان گفت یكی از سیستم هایی است كه اثرات زود هنگام آن در شاخصهای بهره وری قابل مشاهده می باشد نظام مشاركت است . این نظام یك سیستم مدیریتی پیشرفته جهانی است كه تحقیقات اولیه آن در آمریكا انجام گردیده اما به دلیل نیازمندی شدیدی كه در ژاپن احساس می شد عملاً مورد استفاده قرار گرفت .

مدیریت مشاركتی عبارتست از  ،ایجاد یك روند گردش كار و عملیات در سازمان كه تمام كاركنان را در روند تصمیم گیری ها و رشد آن سازمان دخالت میدهد و شریك می سازد .

به عبارت دیگر مدیریت مشاركتی همكاری و تعاون فكری افراد در كسب موفقیت گروهی است . این همفكری افراد را تشویق می كند تا هدفهای سازمان را هدفهای خود دانسته و مسئولیت دستیابی به آنها را به دوش گرفته و در اجرای موثر فعالیتها مصمم باشند .

اصل و فلسفه نظام مشاركت بر این است كه از ذهن همه كاركنان سازمان می تواند پیشنهاد و راه حل برخیزد و در این هیچ محدودیتی نیست چون قابلیت ذهنی و فكری انسان نامتناهی است ـ البته اگر شرایط خوبی برای وی فراهم شود ـ در واقع نظام مشاركت مبتنی بر توسعه منابع انسانی است ، یعنی همه افراد انگیزنده داشته باشند و بخواهند بصورت داوطلبانه و ارادی با ارائه پیشنهادات مفید در بهبود سیستم مشاركت كنند . این چنین فضایی منجر به بروز خلاقیت و قابلیت ها در شركت می شود .

در این نظام هر كسی كه فكر می كند و پیشنهاد می دهد پاداشی عادلانه دریافت می كند .

شالوده اصلی این نوع مدیریت ایجاد همدلی و همفكری بین مدیریت و كاركنان سازمان در زمینه های مختلف و پدید آوردن سیستم و نظامی به این منظور می باشد . با نظام مشاركت نه تنها روحیه همفكری و مشاركت فراگیر كاركنان در حركت سازندگی و اصلاح امور حفظ می شود بلكه با تبدیل آن به یك روش نهادینه در سازمان ، این اطمینان به وجود می آید كه برای همیشه هر كسی در هر زمانی وارد سازمان می شود به طور خود كار وارد یك جریان زلال و خالص خرد و اندیشه و یك نظام تصمیم گیری مشاركتی شده و انگیزه های اصلی خدمت صادقانه در او تقویت می شود.

 نكته مهم اینكه، نظام مشاركت یكی از زیر سیستم های مدیریت است اما آنچه این نظام را معنا و مفهوم می بخشد  وجود اطلاعات مهم و مفیدی است كه در سازمان به آنها دقت خاصی می شود اما نكته مهم دیگری كه در میزان مشاركت و همراهی كاركنان در نظام پیشنهادات تاثیر دارد ، توانمندی كاركنان است .

سازمانی كه توانمندی های لازم را به كاركنانش نداده باشد نمی تواند انتظار مشاركت موثری از آنان داشته باشد .  این جمله به روشنی بیانگر ارزش و اهمیت آموزش پرسنل كه از عوامل مهم و تاثیر گذار در موفقیت نظام مدیریت مشاركتی در یك سازمان است می باشد .

نظام مشاركت  =  نظام تفكر فراگیر  +  نظام تشكر فراگیر  +  نظام تذكر پذیری فراگیر

*  نظام تفكر فراگیر  :  به این معنا كه از همه خواسته می شود كه فكر كنند و برای پیشرفت سازمان خویش پیشنهادهای مفید ارائه نمایند . جلب مشاركت مغزها ، فكرها و اندیشه های همگانی خلاقیت و نوآوری را درون سازمان رشد می دهد و مسائل و مشكلات كوچك و بزرگ سازمان را به سرعت حل می كند . از طرف دیگر این امر باعث ارتقاء جایگاه كاركنان از یك فرد دستور گیرنده صرف به یك فرد پیشنهاد دهنده و صاحب نظر می گردد و اعتماد به نفس را در آنان افزایش می دهد .

*  نظام تشكر فراگیر :  به این معنا كه در نظام مشاركت در قبال هر پیشنهاد سازنده و مفید ، قطعاً یك تشكر و قدردانی متناسب وجود دارد . طراحی یك نظام قدردانی و تشكر از پیشنهادات سازنده از بهترین فعالیتهای یك سازمان پویا و زنده می باشد . اگر كاركنان مطمئن باشند كه دلسوزی ، خلاقیت و فعالیت مثبت آنها مورد تشكر و قدردانی قرار می گیرد ، قطعاً با جان و دل در جهت تحقق اهداف سازمان تلاش خواهند كرد .

*  نظام تذكر پذیری فراگیر :  به این معنا كه با اجرا ، نظام پیشنهادات در سازمان به طور خودكار یك نظام تذكر پذیری همگانی پدید می آید ، هم مدیران و هم كاركنان به تدریج تذكر پذیر و پندپذیر می شوند .

در نهایت اینكه نظام مشاركت در عین سادگی در اجرای دارای پیچیدگی های خاصی است . نباید فكر كرد از همان روز اول كه سیستم پیشنهاد گیری شروع می شود همه افراد شركت می كنند و پیشنهاد میدهند بلكه اجرای موفق این نظام نیازمند صبر و شكیبایی است چرا كه مشاركت كار ساده ای نیست و نیاز به فرهنگ سازی ، تبلیغات و آموزش دارد .

بعدی

URL: https://www.abfa-qom.ir/offer/introduction