محاسبه حق انشعاب آب و فاضلاب غیر مسکونی

هزینه حق انشعاب آب  غیر مسکونی غیر تجاری ضریب تعدیل شهری*  285,000 (ریال) * ظرفیت قراردادی (مترمکعب در هر ماه)
هزینه حق انشعاب آب غیر مسکونی تجاری ضریب تعدیل شهری*  285,000 (ریال) * ظرفیت قراردادی (مترمکعب در هر ماه)+ ( 1140000 (ریال)به ازای هر واحد تجاری)
هزینه حق انشعاب فاضلاب غیر مسکونی معادل حق انشعاب آب غیر مسکونی

 

ضریب تعدیل شهر قم=1.4

ضریب تعدیل شهرهای تابعه(جعفریه،کهک،سلفچگان،دستجرد،قنوات)=0.8