پاسخگویی خدمات الکترونیک

مسئول  پیگیری مشکلات مربوط به خدمات الکترونیکی واحد ارتباطات مردمی (122 ) می باشد. 

شماره تماس : 122