اطلاعات شخصي
سن : 
تحصيلات : 
شغل : 

ارزیابی شما در سهولت دسترسی به خدمت مورد نظر در سایت

ارزیابی شما از سرعت ثبت و بارگزاری اطلاعات در سایت

ارزیابی شما از کافی بودن اطلاعات ارائه شده برای مراحل و روش های انجام کار

ارزیابی شما از کیفیت اطلاع رسانی جهت استفاده از خدمات الکترونیک آبفا

ارزیابی شما از جامع و شفاف بودن ضوابط ، مقررات و زمان انجام کار

رضایت کلی شما از نحوه ارائه خدمت از طریق سایت آبفا

ارسال


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0