راهبرد مشارکت دستگاه


این شرکت کلیه خدمات الکترونیکی ارائه شده خود را از طریق درگاه ارائه خدمات الکترونیکی در معرض نقد مراجعین محترم قرار می دهد و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی نسبت به اصلاح و بهبود کیفیت ارائه خدمات خود اقدام می نماید.
این شرکت در بازه های زمانی شش ماهه، درگاه خدمات الکترونیک خود را براساس نظرات دریافتی به روز رسانی می نماید.
اطلاعات جمع آوری شده از بازدیدکنندگان، صرفا برای بهبود کیفیت خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند و هیچ بخشی از اطلاعات شخصی آنها را بدون اطلاع و اجازه قبلی، با فرد یا سازمان دیگری درمیان نخواهیم گذاشت.

 

نظرسنجی