معرفی شرکت

تاریخچه فعالیت شرکت
شرکت آب و فاضلاب استان قم (سهامی خاص) در تاریخ 11/3/71 تحت شماره 1020 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان قم به ثبت رسیده و در تاریخ 8/5/71 با انتقال اموال و داراییها و تاسیسات آب شهری و تعداد 114.425 مشترک آب از دستگاههای قبلی در چهارچوب قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و قانون تجارت آغاز بکار نمود. شرکت براساس دستورالعمل تجدید ارزیابی دارائیها به شماره 800،58997،72 مورخ 30/9/72 در پایان سال 72 به تاریخ سال 71 اقدام به ارزیابی انتقالی نموده است که مازاد تحت عنوان سرمایه اهدایی منعکس است. فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه عبارتست از ایجاد و بهره برداری از تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب در داخل محدوده قانونی شهرهای استان و سرمایه گذاری در موسسات و انجام امور تحقیقاتی و آموزشی در فعالیتهای مرتبط می باشد. اجرای طرح های تأمین و انتقال آب برحسب مورد و موافقت وزارت نیرو خواهد بود. بهره برداری از کل تأسیسات آب مشروب انحصاراً در اختیار این شرکتها می باشد و توسط هیئت مدیره منتخب مجامع عمومی اداره می شود.
تعداد شهرهای در قلمرو فعالیت های شرکت از تاریخ تاسیس تا تاریخ 23/1/79 یک شهر  ( شهر قم ) بوده است.  در تاریخ مذکور براساس صورتجلسه تغییر و تحول فیمابین شرکت و شورای اسلامی شهر و شهرداری،  شهر جعفریه به قلمرو شرکت اضافه شد و در اواخر سال 1391 و اوایل سال 1392  مابقی شهرهای استان ( شامل شهرهای کهک، دستجرد، سلفچگان و قنوات) تحت پوشش این شرکت قرار گرفت و در قالب یک مدیریت واحد اداره می شود.
آخرين تغييرات در اساسنامه شركت:
الف ) افزایش سرمایه شرکت
تاریخ تغییرات : 19/05/91
ماده مورد تغییر : ماده 6 اساسنامه
موضوع : ماده 6 اساسنامه شرکت منقسم معادل 48%  به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و سهم معادل  33%  به شهرداری های استان و معادل  17%  به شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب ( صبا ) و سهم معادل ( 2% ) به شرکت سرمایه گذاری نیرو تعلق دارد.
ب ) اصلاح اساسنامه
تاریخ تغییرات : 30/08/91
ماده مورد تغییر : ماده 2 و ماده 3 اساسنامه
ایجاد تأسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و روستایی و تأسیسات مرتبط به جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب همچنین
 بهره برداری از تأسیسات تأمین، تصفیه، انتقال و توزیع آب شهری و روستایی و تأسیسات مربوط به جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب بشرح ذیل بر عهده شرکت خواهد بود.
الف – بهره برداری و نگهداری از تأسیسات مرتبط با تأمین و توزیع آب نظیر آبگیر، منابع آب زیر زمینی، تصفیه خانه ها، ایستگاه های پمپاژ، خطوط انتقال، شبکه های آبرسانی، سیستم های کنترل و شبکه های توزیع
ب – مطالعه و اجرای طرح های ایجاد و توسعه تأسیسات مربوط به تأمین، انتقال و توزیع آب مورد نیاز مصارف شرب و خانگی شهرها و روستاها مطابق با برنامه ریزی های جامع مدیریت آب کشور
ج – بهره برداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب تصفیه خانه ها و ایستگاه های مربوطه
د – اجرای شبکه های مربوط به توزیع آب
و – اجرای طرح های جمع آوری انتقال و تصفیه فاضلاب
ه – سرمایه گذاری و مشارکت در مؤسسات و شرکت هایی که با اهداف و وظایف شرکت مرتبط باشد به منظور ارتقاء کیفی و کمی فعالیت های شرکت
ز – انجام امور تحقیقاتی، آموزشی در راستای اهداف شرکت و هماهنگ با برنامه ریزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
ح – تشکیل شرکت های جدید بر اساس تبصره 2 ماده یک قانون فوق
مرکز اصلی شرکت شهر قم بوده و حوزه خدماتی آن محدوده قانونی استان قم می باشد.
تبصره : شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی در مناطق حوزه عمل خود به تشکیل شعب یا نمایندگی مبادرت نماید.
 

هیئت مدیره

موظف/ غیر موظف اصلی/علی البدل تاریخ انتصاب رشته تحصیلی مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی
موظف اصلی 1395/04/21 مدیریت منابع انسانی دکتری علی جان صادق پور
موظف اصلی 1393/01/5 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد محمود سربندی فراهانی
غیرموظف اصلی 1396/10/19 برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد ابراهیم ملکی
موظف علی البدل 1389/06/21 مهندسی بهداشت محیط کارشناسی محمد عندلیب
موظف علی البدل 1394/07/22 عمران آب- مدیریت و برنامه ریزی کارشناسی ارشد مهدی نظرزاده

مدیرعامل

تاریخ انتصاب رشته تحصیلی مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی
1395/04/21 مدیریت منابع انسانی دکتری علی جان صادق پور