معرفی شرکت

این صفحه در حال بروزرسانی است......

تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت آب و فاضلاب استان قم (سهامی خاص) در تاریخ 11/3/71 تحت شماره 1020 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان قم به ثبت رسیده و در تاریخ 8/5/71 با انتقال اموال و داراییها و تاسیسات آب شهری و تعداد 114.425 مشترک آب از دستگاههای قبلی در چهارچوب قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و قانون تجارت آغاز بکار نمود. شرکت براساس دستورالعمل تجدید ارزیابی دارائیها به شماره 800،58997،72 مورخ 30/9/72 در پایان سال 72 به تاریخ سال 71 اقدام به ارزیابی انتقالی کلاً به مبلغ 110.076.783.223 ریال و بدهی انتقالی (حق انشعاب انتقالی با نرخ میانگین 45000 ریال) به مبلغ 51.491.250.000 ریال نموده است که مازاد تحت عنوان سرمایه اهدایی منعکس است. فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه عبارتست از ایجاد و بهره برداری از تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب در داخل محدوده قانونی شهرهای استان و سرمایه گذاری در موسسات و انجام امور تحقیقاتی و آموزشی در فعالیتهای مرتبط می باشد. اجرای طرح های تأمین و انتقال آب برحسب مورد و موافقت وزارت نیرو خواهد بود. بهره برداری از کل تأسیسات آب مشروب انحصاراً در اختیار این شرکتها می باشد و توسط هیئت مدیره منتخب مجامع عمومی اداره می شود.

تعداد شهرهای در قلمرو فعالیت های شرکت از تاریخ تاسیس تا تاریخ 23/1/79 یک شهر  ( شهر قم )و شامل 472،166 مشترک آب و فاضلاب بوده است.  در تاریخ مذکور براساس صورتجلسه تغییر و تحول فیمابین شرکت و شورای اسلامی شهر و شهرداری،  شهر جعفریه با تعداد 1200 مشترک آب به قلمرو شرکت اضافه شد، در اواخر سال 1391 و اوایل سال 1392  مابقی شهرهای استان ( شامل شهرهای کهک، دستجرد، سلفجگان و قنوات) تحت پوشش این شرکت قرار گرفت و در حال حاضر، شرکت بالغ بر 301,000 مشترک آب و فاضلاب داشته و در قالب یک مدیریت واحد اداره می شود.

آخرين تغييرات در اساسنامه شركت:

الف ) افزایش سرمایه شرکت

تاریخ تغییرات : 19/05/91

ماده مورد تغییر : ماده 6 اساسنامه

موضوع : ماده 6 اساسنامه شرکت معادل ( 4،614،900،000،000) چهار هزار و ششصد و چهارده میلیارد و نهصد میلیون ريال منقسم به ( 15،383،000 ) سهم سیصد هزار ريالی تقسیم شده است که تعداد 7383840 سهم ( معادل 48% ) به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و تعداد 5076390 سهم معادل ( 33% ) به شهرداری های استان و تعداد 2615110 سهم آن معادل ) 17% ) به شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب ( صبا ) و تعداد 307660 سهم آن معادل ( 2% ) به شرکت سرمایه گذاری نیرو تعلق دارد.

ب ) اصلاح اساسنامه

تاریخ تغییرات : 30/08/91

ماده مورد تغییر : ماده 2 و ماده 3 اساسنامه

ایجاد تأسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و روستایی و تأسیسات مرتبط به جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب همچنین بهره برداری از تأسیسات تأمین، تصفیه، انتقال و توزیع آب شهری و روستایی و تأسیسات مربوط به جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب بشرح ذیل بر عهده شرکت خواهد بود.

الف – بهره برداری و نگهداری از تأسیسات مرتبط با تأمین و توزیع آب نظیر آبگیر، منابع آب زیر زمینی، تصفیه خانه ها، ایستگاه های پمپاژ، خطوط انتقال، شبکه های آبرسانی، سیستم های کنترل و شبکه های توزیع

ب – مطالعه و اجرای طرح های ایجاد و توسعه تأسیسات مربوط به تأمین انتقال و توزیع آب مورد نیاز مصارف شرب و خانگی شهرها و روستاها مطابق با برنامه ریزی های جامع مدیریت آب کشور

ج – بهره برداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب تصفیه خانه ها و ایستگاه های مربوطه

د – اجرای شبکه های مربوط به توزیع آب

و – اجرای طرح های جمع آوری انتقال و تصفیه فاضلاب

ه – سرمایه گذاری و مشارکت در موسسات و شرکت هایی که با اهداف و وظایف شرکت مرتبط باشد به منظور ارتقاء کیفی و کمی فعالیت های شرکت

ز – انجام امور تحقیقاتی، آموزشی در راستای اهداف شرکت و هماهنگ با برنامه ریزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

ح – تشکیل شرکت های جدید بر اساس تبصره 2 ماده یک قانون فوق

مرکز اصلی شرکت شهر قم بوده و حوزه خدماتی آن محدوده قانونی استان قم می باشد.

تبصره : شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی در مناطق حوزه عمل خود به تشکیل شعب یا نمایندگی مبادرت نماید.

آخرین تغییرات در سرمايه شرکت :

سرمايه اوليه (ريال): 300،000،000

سرمايه قبلي (ريال): 120،000،000،000

سرمايه فعلي (ريال): 4،614،900،000،000

تاريخ آخرين تغيير سرمايه: 19/5/1391

سرمایه شرکت

درصد سهام در سال قبل از سال گزارش درصد سهام در سال گزارش تعداد سهام سهامداران
48 48 7,383,840 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
33 33 5,076,390 شهرداریهای استان قم
17 17 2,615,110 شرکت سرمایه گذاری صبا
2 2 307,660 شرکت سرمایه گذاری نیرو
100 100 15,383,000 جمع

هیئت مدیره

موظف/ غیر موظف اصلی/علی البدل تاریخ انتصاب رشته تحصیلی مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی
موظف اصلی 1395/04/21 مدیریت منابع انسانی دکتری علی جان صادق پور
موظف اصلی 1393/01/5 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد محمود سربندی فراهانی
غیرموظف اصلی 1396/10/19 برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد ابراهیم ملکی
موظف علی البدل 1389/06/21 مهندسی بهداشت محیط کارشناسی محمد عندلیب
موظف علی البدل 1394/07/22 عمران آب- مدیریت و برنامه ریزی کارشناسی ارشد مهدی نظرزاده

مدیرعامل

تاریخ انتصاب رشته تحصیلی مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی
1395/04/21 مدیریت منابع انسانی دکتری علی جان صادق پور