شناسنامه خدمات

 شناسنامه خدمات ارائه شده در شرکت آب و فاضلاب قم

1- واگذاری انشعاب آب (15031452100)

2- واگذاری انشعاب فاضلاب (15031452101)

3- تغییر قطر انشعاب (15031452105)

4-تفکیک کنتور (15031452106)

5-  تغییر مکان کنتور آب (15031452107)

6-نصب سیفون اضافی (15031452110)

7- تغییر کاربری انشعاب آب (15031453100)

8- پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب (15031453101)

9-تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب (15031453102)

10- تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضلاب (15031453103)

11- تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب آب (15031453104)

12-آزمایش کنتورآب (15031453108)

13- تعویض کنتور آب (15031453109)

14- قطع موقت ووصل انشعاب آب (15031453111)

15- جمع آوری یا ادغام انشعاب (15031453112)

16- تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب (15031453113)

17- درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب (15031453114)

18- اعلام کارکرد کنتور (15031453115)

19-مشاهده سوابق صورتحساب ها و پرداختی های مشترکین آب و فاضلاب (15031453116)

20 - فروش آب تانکری(15031453119)

21- رسیدگی و رفع مشکلات ناشی حوادث آب و فاضلاب (15031946000)

22-اطلاع رسانی قطع آب (15031947000)

23- پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب (15031948000)

24-رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب (15031949000)