سامانه پیامک آبفای قم

در صورتیکه قبلا شماره موبایل خود را در سامانه آبفا ثبت نموده اید برای دریافت خدمات زیر عدد خدمت مورد نظر را به شماره 30001229 پیامک نمایید.

1- دریافت آخرین صورتحساب

2-دریافت آخرین بدهی و پرداخت

3- ثبت شماره تلفن همراه

4* رقم کنتور - اعلام رقم کنتور دربسته

5- اعلام عدم دریافت قبض در موعد مقرر

6- اعلام عدم قرائت کنتور

7* کد مامور- اعلام شکایت از مامور

8* کدرهگیری- رهگیری خدمات


در غیر این صورت پیامکی با محتوای شماره پرونده* شماره شناسایی به شماره 30001229 ارسال نمایید.
 
   مانند 55554390100*61000001