ثبت شکایت


مشترک گرامی تکمیل موارد ستاره دار جهت پیگیری درخواست الزامی می باشد.

مشخصات شکایت:


1- آبرسانی:
قطر انشعاب  اینچ
2- فاضلاب:
* قطر انشعاب  اینچ3- نشانی و مشخصات دقیق وقوع ملک*

مشخصات شاکی / شاکیان:


4- شخص / اشخاص حقیق / حقوقی

 *  *  * 
** 
نوع سازمان6- نشانی دقیق حقیقی / حقوقی *
 *   موضوع شکایت:


7- *
9- سابقه مراجعه به شرکت در خصوص این شکایت
شماره و تاریخ ثبت شکایتنامه / شکایتنامه ها:

کاربر گرامی، اطلاعات خصوصی شما نزد شرکت آب و فاضلاب استان قم محفوظ می باشد.