سیاست های کلی و خط مشی های اساسی

1- حفظ پوشش صد درصدی برخورداری جمعیت شهری از آب شرب  و بهداشتی،‌ مطابق با معیارها و استانداردهای کمی و کیفی

2- دسترسی و برخورداری کلیه شهروندان از خدمات بخش فاضلاب

3- توسعه مبحث مهندسی ارزش در کلیه طرحهای آب و فاضلاب

4- اتخاذ روشها و راهکارهای مدیریت مالی بمنظور بهبود مدیریت نقدینگی (برنامه ریزی جهت کاهش هزینه ها، افزایش سودآوری و برون رفت از زیان)

5- استفاده از ظرفیت های نهادهای بازار پول و سرمایه و استفاده از روشهای نوین تامین و تجهیز مالی

6- استقرار نظام جامع مالی جهت محاسبه قیمت تمام شده مالی و اقتصادی آب و خدمات دفع فاضلاب

7- ظرفیت سازی و تربیت نیروی انسانی با جذب نخبگان، بهنگام سازی دانش فنی، ارتقای مهارت کارکنان و اجرای دوره های آموزشی به  ویژه در زمینه های اداری ، مالی، فنی و مهندسی و  استقرار سیستم های مدیریت منابع انسانی و  برنامه ریزی برای بهبود  سرانه آموزشی در شرکت

8- دستیابی به شرایط مساعد جهت مشارکت بخش خصوصی در کلیه مراحل  بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب

9- ارتقای کمی، کیفی و افزایش درجه اطمینان و ساده سازی فرآیند خدمات دهی و رعایت حقوق مصرف کنندگان و  ارائه کلیه خدمات به مشترکین بصورت غیر حضوری

10- توسعه طرحهای تشویقی استفاده از آب غیر شرب جهت مصارف آبیاری فضای سبز داخل شهرها و واحدهای بزرگ تجاری و مسکونی ، بازچرخانی و استفاده از منابع آب غیر متعارف

11- بهبود مدیریت کنترل و نظارت بر کیفیت آب شرب و بهداشتی و پساب فاضلاب

12- تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی برای کاهش هدر رفت آب

13- تدوین برنامه منسجم مدیریت مصرف آب از طریق اشاعه فرهنگ مصرف بهینه آب با بهره گیری از آموزش های فردی و رسانه های جمعی