برنامه عملیاتی پیش بینی شده در سال 1397

ردیف شرح واحد مقدار/حجم
1 توسعه شبکه آب متر 37000
2 اصلاح شبکه آب قم متر 30000
3 حفر و تجهیز چاه حلقه 3
4 تجهیز و بهسازی چاه حلقه 3
5 توسعه شبکه فاضلاب متر 40000
6 اصلاح شبکه فاضلاب متر 8000