سامانه پیامک آبفای قم

مشترک گرامی، برای دریافت خدمات می توانید از شماره زیر استفاده کنید

3000122990

ارسال عدد 0: دریافت لیست خدمات

ارسال عدد 1: دریافت اطلاعات آخرین قبض (در صورت ثبت اشتراک در سامانه پیامک)