زمان های خدمت رسانی سایت

 وب‌سايت و خدمات آن به صورت 24*7*365 فعال می باشد.

زمانهای خارج از دسترس تارنما در صورت پیش آمد در همین صفحه اطلاع رسانی میگردد.   

 
 
 
 
 

 

URL: https://www.abfa-qom.ir/accesstime