اساسنامه شرکت

این صفحه در حال بروزرسانی است......
 
بسمه تعالی
اساسنامه شرکت آب و فاضلاب استان قم که به موجب ماده (1) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 1369 تشکیل گردیده است و باستناد تصویب نامه شماره 154908/ت18285 هـ مورخ 7/8/91 هیئت محترم وزیران و صورتجلسات مورخ 4/6/91 و 27/8/1391 شورای واگذاری و وصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/8/1391 تغییر یافته است، به شرح زیر می باشد.
اساسنامه شرکت آب و فاضلاب استان قم (سهامی خاص)
فصل اول – کلیات و سرمایه شرکت 
ماده 1 - نام شرکت:
شرکت سهامی آب و فاضلاب استان قم (سهامی خاص) باستناد قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مورخ 11/10/69 مجلس شورای اسلامی تاسیس و از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.
ماده 2 – موضوع و هدف شرکت :
ایجاد تاسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و روستایی و ایجاد تاسیسات مرتبط با جمع آوری انتقال و تصفیه فاضلاب همچنین بهره برداری از تاسیسات تامین، تصفیه ، انتقال و توزیع آب شهری و روستایی و تاسیسات مربوط به جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب به شرح ذیل برعهده شرکت خواهد بود.
الف- بهره برداری و نگهداری از تاسیسات مرتبط با تامین و توزیع آب نظیر آبگیر ، منابع آب زیرزمینی ، تصفیه خانه ها ، ایستگاه های پمپاژ ، خطوط انتقال ، شبکه های آبرسانی ، سیستم های کنترل و شبکه های توزیع .
ب- مطالعه و اجرای طرح های ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به تامین، انتقال و توزیع آب مورد نیاز مصارف شرب و خانگی شهرها و روستاها مطابق با برنامه ریزی های جامع مدیریت اب کشور 
ج- بهره برداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب ، تصفیه خانه ها و ایستگاه های پمپاژ مربوطه .
د- اجرای شبکه های مربوط به توزیع آب 
هـ - اجرای طرح های جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب.
و- سرمایه گذاری و مشارکت در موسسات و شرکت هایی که با اهداف و وظایف شرکت مرتبط باشد، به منظور ارتقاء کیفی و کمی فعالیت های شرکت.
ز- انجام امور تحقیقاتی ، آموزشی در راستای اهداف شرکت و هماهنگ با برنامه ریزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.
ح- تشکیل شرکت های جدید براساس تبصره (2) ماده (1) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب شهری.
ماده 3- مرکز اصلی شرکت:
مرکز اصلی شرکت شهر قم بوده و حوزه خدماتی آن محدوده قانونی استان قم می باشد.
تبصره 1: شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی در شهرها و مناطق حوزه عمل خود به تشکیل شعب و یا نمایندگی مبادرت نماید.
ماده 4- شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی می باشد و امور آن براساس قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1/10/1369 ، ضوابط ، قوانین و سایر مقررات ذیربط و مندرجات این اساسنامه و در چارچوب اصول بازرگانی، آئین نامه های استخدامی ، مالی و معاملاتی خود اداره می شوند.
ماده 5- مدت شرکت نامحدود است.
 
فصل دوم – موضوع فعالیت و وظایف شرکت 
ماده 7- موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر است:
1-7- انجام هرگونه فعالیت در راستای آبرسانی برای مصارف خانگی ، عمومی ، صنعتی ، تجاری و غیره و جمع آوری ، انتقال ، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب.
2-7- مطالعه و اجرای طرح های ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به تامین ، انتقال ، تصفیه و توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی .
3-7- مطالعه و اجرای طرح های ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به جمع آوری ، انتقال ، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب.
4-7- رعایت اصول بهداشتی ، کنترل کیفی و استانداردهای مورد عمل وزارت نیرو در مراحل آبرسانی و جمع آوری دفع فاضلاب.
5-7- بهره برداری ، تعمیر ، نگهداری ، مرمت ، بازسازی و توسعه کلیه تاسیسات تامین، تصفیه ، انتقال ، ذخیره و توزیع آب و همچنین جمع آوری انتقال ، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب و حفاظت از حریم آنها .
6-7- اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی با اخذ مجوز از مجمع عمومی و سایر مراجع قانونی ذیربط.
7-7- استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای انجام امور مطالعاتی ، اجرایی، بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب و فاضلاب و خدمات مشترکین به منظور کاهش هزینه ها ، افزایش بهره وری و ارتقا سطح خدمات.
8-7- انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح آن باشد.
تبصره : شرکت بدون کسب مجوز مجمع عمومی مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه گذاری در سایر شرکتهای نمی باشد.
 
فصل سوم : ارکان شرکت 
ماده 8- ارکانشرکت عبارتست از : 
الف- مجمع عمومی 
ب – هیأت مدیره و مدیرعامل 
ج- بازرس (حسابرس)
 
URL: https://www.abfa-qom.ir/about/association