معرفی کمیته پیشنهادات- صفحه2

هدف :

 این روش اجرایی در جهت نیل به اهداف ذیل تهیه و تدوین گردیده است :

1 ـ  فراهم نمودن زمینه های دستیابی به اهداف و استراتژی شركت .

2 ـ  ایجاد یك نظام مدیریت مشاركتی فراگیر و سازمان یافته.

3 ـ  افزایش احساس مسئولیت پذیری افراد در قبال اهداف شركت و ایجاد زمینه های مشاركت كاركنان در مدیـریت و برنامه ریزی .

4 ـ  ارتقاء سطح كارائی افراد و گروههای سازمانی .

5 ـ  استفاده از تجربه ، اندیشه و آراء و عقاید كاركنان و بكارگیری نیروی بالقوه افراد درجهت ارتقاء و تحقق هدف  .

6 ـ  دلپذیر نمودن محیط كار و ایجاد انگیزش همراه با تقویت روحیـة مشاركت و ابراز عقاید افــــراد و احساس قدرت در كاركنان .

7 ـ  مشاركت در منافع حاصل از اجرا و بكارگیری طرحهای پیشنهادی .

محدوده اجرا  :

كلیه واحدهای شركت آب و فاضلاب استان قم .

روش و ضوابط اجرایی  :

روش و ضوابط اجرایی نظام موصوف مشتمل بر موارد ذیل است :

ـ  تعاریف كلی

ـ  شرح وظایف مجریان

ـ  سایر اطلاعات مرتبط

ـ  نحوة تعیین پاداش

ـ  نحوه انجام كار

ـ  فلوچارت كلی  

 الف )  پیشنهاد :

به فكر و اندیشه ای گفته می شود كه اگر به اجرا درآید موجب تغییر و تحول مثبت ، حل یكی از مسائل و مشكلات ، بهینه سازی امور ، اصلاح روشهای موجود و در نهایت افزایش بهره وری خواهد شد .

ب)  پیشنهاد دهندگان :

پیشنهاد دهندگان فراگیر به عنوان ركن اصلی نظام پیشنهادات بوده و می توانند پیشنهادات خود را به صورت فردی یا گروهی به دبیر خانه كمیته پیشنهادات ارائه نمایند .

علاوه بر كاركنان شركت سایر نیروهای خارج از شركت شامل پیمانكاران ، مشتركین ، فروشندگان و تامین كنندگان مواد اولیه و قطعات و كلیه افرادی كه به نحوی با شركت در ارتباط هستند می توانند پیشنهادات خود را به دبیرخانه كمیته پیشنهادات تحویل دهند .

پیشنهاد دهندگان می توانند به صورت انفرادی و یا در قالب گروهی پیشنهادات خود را ارائه نمایند .

 

بعدیقبلی