برنامه های کاربردی آبفا

نام برنامه آدرس برنامه آدرس جایگزین
اتوماسیون اداری(نسخه 4) Link1 Link2
اتوماسیون اداری(نسخه 5) Link1 Link2
سامانه مدیریت اسناد Link1 Link2
سامانه مشترکین (سماب) Link1 Link2
سامانه اطلاعات جغرافیایی - شهر قم Link1 Link2
سامانه اطلاعات جغرافیایی - سایر شهرها Link1 Link2
سیستم اطلاعات مدیریت Link1 Link2
سامانه مالی سینا Link1 Link2
سامانه پی وب Link1  
سامانه حوادث Link1  
وب میل شرکت Link1  
پیشنهادات وزارت نیرو Link1  
استعلام بیمه دانا Link1  
استعلام بیمه سینا Link1  
وبینارهای آموزشی آبفا Link1