آدرس های الکترونیکی

آدرس کانال سروش

http://sapp.ir/abfaqom

آدرس الكترونيكي جايگاه دستگاه :

  https://www.abfa-qom.ir 

آدرس های پست الکترونیکی: