امور مشترکین منطقه 2

ساختمان منطقه 2
امور مشترکین منطقه 2 (اداره میدان مطهری): میدان مطهری، کوچه شرکت آب
وسایل حمل و نقل عمومي موجود: تاکسی و اتوبوس (ایستگاه آب و فاضلاب )