امور مشترکین منطقه 1

ساختمان منطقه1
 

امور مشترکین منطقه 1 (اداره مصلی): بلوار امین، کوچه یک


وسایل حمل و نقل عمومي موجود: تاکسی و اتوبوس (ایستگاه آب و فاضلاب )