وظایف و فعالیتهای واحدهای شرکت آب و فاضلاب

این صفحه در حال بروزرسانی است......

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

 

وظایف و فعالیتهای واحدهای شرکت آب و فاضلاب

دفتر تشکیلات و روشها

 

مدیرعامل

واحد قراردادها و امور حقوقی

واحد روابط عمومی و آموزش همگانی

دفتر حراست و امور محرمانه

معاونت تأمین آب و آبرسانی

دفتر مجامع و حسابرسی

دفتر نظارت وارزیابی مالی

معاونت بهره برداری

واحد نظارت بر بهره برداری آب شهری

واحد نظارت بر بهره برداری فاضلاب شهرها

واحد مطالعات آب به حساب نیامده

معاونت مهندسی و توسعه

دفتر فنی و خدمات مهندسی

امور اجرایی طرح های تامین و توزیع آب شهری

امور اجرایی طرح های جمع آوری و تصفیه و دفع فاضلاب

معاونت درآمد و امور مشترکین

گروه تعرفه ها و بررسی های اقتصادی

گروه نظارت بر وصول درآمد

گروه نظارت بر امور مشترکین شهرها

معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

دفتر آموزش و تشکیلات

واحد خدمات مدیریت و انفورماتیک

واحد برنامه و بودجه

واحد تحقیقات

معاونت مالی و پشتیبانی

مالی و ذیحسابی

امور کارکنان و رفاه

امور بازرگانی

امور عمومی

اداره انبارها

آزمایشگاه مرکزی آب

مجریان طرح ها – کارخانجات – شرکتهای وابسته