معرفی مدیر عامل و معاونین

آقای دکتر علی جان صادق پور

پست سازمانی: رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی عمران 

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

دکتری مدیریت منابع انسانی

 سوابق کاری:

1- مدیر دفتر مطالعات و خدمات فنی جهاد سازندگی استان هرمزگان (از سال 74 لغایت 76)

2- مدیر جهاد سازندگی شهرستان رودان هرمزگان(با حفظ سمت مدیر امور عشایر و آبفا روستایی) (از سال76 لغایت 80)

3- جانشین مدیریت آبخیز داری جهادکشاورزی استان هرمزگان (از سال 80 به مدت 2 ماه)

4-مدیر آب و فضلاب روستایی داراب فارس (با حفظ سمت مدیر آبفا زرین دشت فارس) (از سال 80 لغایت 84)

5 -مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره  آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان (از سال 84 لغایت 89)

6- مشاور مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور(از سال89 به مدت 3 ماه)

7- مدیر بحران و معاون مالی و پشتیبانی شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران  (از سال 89 لغایت 90)

8-مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویر احمد

9- عضو اصلی هیئت مدیره شرکت آبرسانی خلیج فارس (از سال 90لغایت 92)

10- مدير عامل و رئيس هيئت مديره شركت آب و فاضلاب روستایی استان قم (از سال 92 لغایت 95)

11- مدير عامل و رئيس هيئت مديره شركت آبفا استان قم (از سال 95 تا کنون)

12- رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان قم (از سال95 لغایت 96)

13- رئیس کمیته ورزش استان  در وزارت نیرو (از سال 95 تا کنون)

***************

آقای دکتر محمد احمدی جبلی

پست سازمانی: قائم مقام

مدرک تحصیلی :دکتری تخصصی بیوتکنولوژی محیط

كارشناس آزمايشگاه (از سال 78 لغایت 79)
سرپرست اداره کنترل کیفی(از سال 79 لغایت 81)
كارشناس مسئول کنترل کیفی و امور آزمایشگاه ها(از سال 81 لغایت 84)
مدير امور آب و فاضلاب شهرستان قم (از سال 84 لغایت 91)
رئیس اداره کنترل کیفی و امور آزمایشگاه ها(از سال 91 لغایت 93)
معاون نظارت بر بهره برداری(از سال 93 لغایت 95)
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل(از سال 95 لغایت 98)

 

 

***************

آقای مهندس محمود سربندی فراهانی

پست سازمانی: معاونت منابع انسانی و تحقیقات

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی سازه

 سوابق کاری:

1- کارشناس دفتر فنی (از سال 71 لغایت 77)

2- مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی(از سال 77 به مدت 7 ماه)

3- معاون مهندسی و توسعه  (از سال 77 لغایت 81)

4- قائم مقام و معاون برنامه ریزی شرکت آبفای قم(از سال 81 تا 99)

5- عضو اصلی هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان قم (از سال 93 تا99)

6-معاونت منابع انسانی و تحقیقات (از سال 99 تا کنون)

 ***************

آقای مهدی صفری

پست سازمانی: معاون مالی و پشتیبانی

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

سوابق کاری:

1- رئیس اداره حسابداری پیمانکاران شرکت آب و فاضلاب استان قم (از سال 79 تا 82 )
2-  رئیس گروه حسابرسی و ارزیابی مالی شرکت آب و فاضلاب استان قم (از سال 82 تا 85)
3-عضو کمیته سلامت و مبارزه با مفاسد اداری (از سال 84 تا کنون)
4- سرپرست امور مالی شرکت آب و فاضلاب استان قم (از سال 85 تا 87)
5-  مدیر امور مالی شرکت آب و فاضلاب استان قم (از سال 87 تا 97)
6-عضو کمیته طبقه بندی مشاغل شرکت (از سال 90 تا 97)
7-رئیس کمیته نظام پیشنهادات و نماینده مدیرعامل (از سال 97 تاکنون)
8- سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب استان قم (ازسال 97 تا 98)
9- معاون مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب استان قم (ازسال98 تا کنون)

***************

آقای مهندس مهدی نظرزاده 

پست سازمانی: معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد عمران آب- مدیریت و برنامه ریزی
سوابق کاری:
1- كارشناس ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آب شهر، تهران- مركز مطالعات آب و محیط زیست دانشگاه شریف(EWRC)  (1380 لغایت 1383)  
2- کارشناس مطالعات ، تهران ،شرکت مدیریت منابع آب ایران (1383 لغایت 1384)
3- کارشناس نظارت بر بهره برداری (1385 لغایت 1386)
4- رئیس اداره آبرسانی (1386 لغایت 1388)
5- مدیر بهره برداری از تاسیسات فاضلاب (1388لغایت1390)
6- مشاور مدیر عامل در بهره برداری (با حفظ سمت) (1388لغایت  1390)
7- رئیس اداره حوادث و تعمیرات آب (با حفظ سمت) (1388 لغایت 1390)
8- سرپرست معاونت بهره برداری (1390 لغایت 1391 )

9- معاون بهره برداری( 1390لغایت 1396)

10-عضو  هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان قم (از سال 95 تاکنون)

11-معاون فنی و توسعه(1396 تا 1399 )

12-معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب (از سال 1399 تا کنون)

 ***************

آقای جواد پیرحاجاتی

پست سازمانی: معاون خدمات مشترکین و درآمد

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت اجرائی

 سوابق کاری:

1-کارشناس آموزش (1384 لغایت 1386)

2-کارشناس امور مشترکین (1386 لغایت 1387)

3-رئیس اداره خدمات مشترکین منطقه یک (1387 لغایت 1392)

4-عضو کمیته نظام پیشنهادات شرکت(1389 تا کنون)

5- عضو کمیته طبقه بندی مشاغل شرکت (1391 تا کنون)

6-مشاور پارک علم و فناوری استان قم (1391تا کنون)

7-معاون خدمات مشترکین و درآمد(1392 تاکنون)

 ***************

آقای مهندس جاسب زنگنه اینالو

پست سازمانی:معاون بهره برداری و توسعه آب

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب

 سوابق کاری:

1-کارشناس نظارت آبفار هرمزگان (78الی80)
2-مدیر آبفار شهرستان جاسک(80الی84)
3-مدیر آبفار شهرستان بندر عباس (84الی88)
4- عضو اصلی هیأت مدیره آبفار هرمزگان (87الی89)
5- معاون طرح و توسعه آبفار هرمزگان (88 الی 89)
6-جانشین معاونت طرح و توسعه آبفار فارس (89 الی 91)
7-مدیر نظارت آبفار فارس (91 الی 94)
8-مدیر دفتر فنی و مطالعات آبفار فارس (94 الی 96)
9- مشاور فنی مدیر عامل آبفار فارس (89 الی 96)
10-مدیر دفتر حراست و امور محرمانه ابفای شهری قم (96الی 98)

11-معاون بهره برداری و توسعه آب (سال 99 تا کنون)

***********************************************************************

آقای علی کریمیان
پست سازمانی :معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری
مدارک تحصیلی :کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 
سوابق کاری : 
کارشناس معاونت برنامه ریزی (از سال 76 تا سال 79)
کارشناس بودجه (از سال 79 تا سال 80)
مدیر دفتر برنامه و بودجه و بررسی های اقتصادی (از سال 80 تا سال 86)
معاون مالی و پشتیبانی (از سال 86 تا سال 96)
مدیر دفتر حسابرسی و نظارت مالی (از سال 96 تا سال 99)
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری (از سال 99 تاکنون)